СТЪПКА ПО СТЪПКА

Как да се присъединя към газоразпределителната мрежа на „Примагаз“ АД?

Процедура за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Примагаз“ АД.

1.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Първата стъпка е да депозирате заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа (по образец).

2.

ПРОУЧВАНЕ

В рамките на 20 работни дни след депозиране на заявлението, ще бъдете информирани за резултата от проучването.

Уведомяването се извършва по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или на предоставения от заявителя адрес на електронна поща.

3.

РЕЗУЛТАТ

  • При отрицателен резултат, заявлението ще бъде преразгледано при изготвяне на следваща инвестиционна програма на дружеството.
  • При положителен резултат, ще Ви бъде предоставено Становище за условията на присъединяване и Договор за присъединяване.

4.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Подписване в офиса на „Примагаз“ АД на Договор за присъединяване и становище за присъединяване.

5.

ЦЕНА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Заплащане на цена за присъединяване по договор за присъединяване – в 7 (седем) дневен срок след подписване на договора за присъединяване.

Заплащането се извършва на база издадена фактура за цената за присъединяване.

Битовите потребители могат да заплатят цената в брой на касите на нашите партньори. Стопанските потребители извършват заплащането чрез банков превод.

6.

ИЗГРАЖДАНЕ

Изграждане на вътрешна газова инсталация (ВГИ) и монтаж на газоползващи уреди. Клиентът сключва договор с лицензирана фирма за проектиране и изграждане на ВГИ, след предварително направен оглед на обекта и приета ценова оферта.

Съгласуване на изготвеният инвестиционен проект за инсталация с „Примагаз” АД, не по-късно от 2 (два) месеца от датата на подписване на договора за присъединяване.

7.

УЗАКОНЯВАНЕ

Изпитване на изградената сградна газова инсталация от лицензиран технически надзор, който издава акт за първоначален технически преглед и разрешение за ползване на газовата инсталация и газовите уреди.

8.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Депозиране в офиса на „Примагаз“ АД Искане за запълване на вътрешна газова инсталация с природен газ (по образец), в едно с всички необходими документи към него.

9.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Консумацията на обекта се фактурира ежемесечно, на база на показанията отчетени от уреда за търговско измерване.

Възможност за регистрация за електронни услуги на „Примагаз“ АД – получаване на уведомление за издадена фактура на посочен от Вас и-мейл адрес, достъп до всички фактури за природен газ на обекта, информация за консумацията на природен газ на обекта и др.