Клиентите на „ПРИМАГАЗ“ АД, в зависимост от потребителската група, в която попадат, заплащат природния газ по цени формирани на основание решения на Комисия за енергийно и водно регулиране.

Цена за продажба на природен газ за потребителите на „Примагаз“ АД в сила от 01.11.2021 г.

Утвърдени от КЕВР с Реш. № Ц-13 от 01.04.2019 г. и Реш. № Ц-37 от 01.11.2021 г.

Потребителски групи Цена за разпределение
лева/MWh
без ДДС
Цена за разпределение
лева/MWh
с ДДС
Цена за снабдяване
лева/MWh
без ДДС
Цена за снабдяване
лева/MWh
с ДДС
Цена за крайни потребители*
лева/MWh
без ДДС
Цена за крайни потребители*
лева/MWh
с ДДС
Промишлени потребители 11.32 13.58 0.49 0.59 105.00 126.00
Обществени-административни и търговски потребители 23.51 28.21 0.55 0.66 117.25 140.70
Битови потребители 29.26 35.11 2.64 3.17 125.09 150.11

В цените не е включен акциз.
* Цените за крайни потребители включват цена за разпределение и цена за снабдяване на газоразпределителното дружество, цена на природния газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД, съгласно Решение Реш.№ Ц-37/01.11.2021 г.
В цените за крайните потребители не са включени цена за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Цена за пренос за IV-то тримесечие на 2021 г.: 0.6963 лв./MWh без ДДС.
Прогнозна цена за достъп за IV-то тримесечие на 2021 г.: 3.1312 лв./MWh без ДДС.
Окончателната цена за достъп се изчислява на база на разходите за капацитетни продукти за тримесечие.
След изтичане на всяко тримесечие, се извършва корекция на цената за достъп, спрямо определената прогнозна цена.

Цени за присъединяване за потребителите на „Примагаз“ АД

Утвърдени от КЕВР с Реш. № Ц-13 от 01.04.2019 г., в сила от 01.04.2019 г.

Групи и подгрупи клиенти с максимален часов разход Цена за присъединяване
/без ДДС/
Цена за присъединяване
/с ДДС/
Промишлени потребители
до 4,220 MW/час 4459.00 5350.80
до 10,550 MW/час
4938.00 5925.60
над 10,550 MW/час
5623.00 6747.60
Обществено-административни и търговски потребители
до 0,738 MW/час
3863.00 4635.60
до 4,220 MW/час
4655.00 5586.00
над 4,220 MW/час
4777.00 5732.40
Битови потребители 438.00 525.60

Ценоразпис на услугите, извършвани от „ПРИМАГАЗ“ АД.

Виж тук >

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Не се колебайте да се свържете с нас.

Контакти
0700 20 510