ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „ГАЗ-ЕКСПРЕС 2024“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията е „Примагаз” АД. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, промените на които влизат в сила само след предварително публично оповестяване в официалния интернет сайт на „Примагаз” АД: www.primagas-bg.com.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва от 01.03.2024 г. и продължава до 30.09.2024 г. (включително).

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на община Варна – за клиенти в районите: „Владислав Варненчик“ и „Младост“ чрез центъра за обслужване на клиенти на „Примагаз“ АД.

4. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Програма „Газ – експрес“ представлява газификация на жилища на физически лица, до които е изградена газоразпределителна мрежа до 2023 г. включително, за присъединяването на които е необходимо монтиране на газоизмервателно/газоизмервателно и регулаторно табло или разходомер.

Промоцията е валидна при подписване на договор за присъединяване и договор за доставка на природен газ за битови нужди за физически лица по програма „Газ – експрес“ в периода на промоцията от 01.03.2024 г. до 30.09.2024 г. и присъединяване на съответния обект, в срок до 15.10.2024 г.:

  • Цената за присъединяване към датата на откриване на промоцията е в размер 578,40 лв. с ДДС. В периода на промоцията, клиентите заплащат 50% от цената за присъединяване289,20 лв. с ДДС;
  • Фактическото присъединяване трябва да бъде извършено не по-късно от 15.10.2024 г., удостоверено с двустранно подписан протокол от страните за присъединяване на обекта, в противен случай клиентът доплаща пълния размер на цената за присъединяване. Доплащането до пълния размер на цената за присъединяване се извършва преди фактическото присъединяване на обекта.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ

Условията на промоцията не се прилагат:

  • За юридически лица, еднолични търговци, частни земеделски производители и лица със свободни професии, използващи природен газ за битови нужди;
  • За потребители, които ползват природен газ за стопански и индустриални нужди;
  • За строителните предприемачи и физически лица, извършващи строителство на жилищни сгради с цел продажба;
  • За Клиенти с вече подписани договори за присъединяване до датата на стартиране на промоцията;
  • За Клиенти с вече подписани договори за присъединяване, които са прекратени, поради виновно неизпълнение на задълженията им.
  • За обекти, находящи се на адреси, до които е изградена газоразпределителна мрежа през 2024 г. и/или предвидена за изграждане газоразпределителна мрежа през 2024 г., извън условията на програма „Газ – експрес“ по т. 4.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право едностранно да прекрати промоцията, като оповести това си решение, както е описано в т.1 на тези правила, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. Организаторът в такъв случай няма да носи никаква отговорност за понесените загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

7. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на промоцията и участниците в същата се решават доброволно по взаимно съгласие и добра воля между страните. При невъзможност за постигане на решение по взаимно съгласие и добра воля, спорът се отнася за разглеждане пред съответния компетентен съд в Република България.

8. ИНФОРМАЦИЯ

Правилата на промоцията са на разположение на клиентите в центровете за обслужване на клиенти на „Примагаз” АД и на електронния сайт на компанията www.primagas-bg.com.

Участието в промоцията означава, че лицето приема настоящите правила.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Не се колебайте да се свържете с нас.