Природният газ се образува при анаеробно (безкислородно) разлагане на органични вещества (растителни и животински останки). При благоприятни условия и под действието на различни фактори, образувалите се в различни точки на земната кора въглеводороди се преместват, като оформят натрупвания на нефт и газ, наричани залежи и находища. Природният газ представлява смес от въглеводороди (основно метан), незначителни количества невъглеводородни компоненти, въглероден двуокис, азот, сероводород и инертни газове: хелий, неон и аргон. Преди да бъде използван като енергиен ресурс, той трябва да премине продължителен процес на преработка, при който се отстраняват почти всички негови съставки, различни от метана.

Пропан-бутанът не е природен газ. Той е петролен продукт, който се получава при преработката на нефт. Основните му съставки, както сочи и името, са пропан и бутан, в съотношение средно 60% / 40%. Той се складира в течно състояние в бутилки, при високо налягане (до 22 бара), по-тежък е от въздуха пада ниско в помещението при евентуално изтичане. В това отношение природният газ е по- безопасен за употреба в домашни условия. Пропан-бутанът не се доставя по тръбопроводи, тъй като основното му приложение е в транспорта и частично в бита. За разлика от инсталациите на природен газ, при монтирането на бутилка с пропан-бутан не се изисква разрешение, сертификат или последващ технически контрол на монтажа и експлоатацията, което би могло да доведе до сериозни инциденти.

Уредите на пропан-бутан могат да работят с природен газ след подмяна на дюзите пред горелката. Настройката на тези уреди е необходимо да бъде извършена от съответните специалисти.

Природният газ е екологичен и чист източник на енергия. Използването му не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха. Природният газ изгаря, без да създава отпадъчни продукти, които да предизвикват киселинни дъждове. За разлика от други изкопаеми горива, при изгарянето на природен газ се отделят значително по-малко парникови газове. Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда.

Според данни на Агенцията по енергийна ефективност 90% от проектите за енергийна ефективност са проекти за газификация. Тази стойност е безспорно доказателство за водещата роля на природния газ за повишаване на енергийната ефективност на българската икономика. Според специалистите в тази област, няма друга мярка за енергийна ефективност, която да осигурява намаляване с пъти на разходите за енергия, при това с толкова кратък срок на възвръщане на инвестицията.

Природният газ е напълно сигурен енергоносител. Газовите уреди и инсталации имат защита срещу изгасване на пламъка, при смущения в комина, от липса на вода в инсталацията, при блокиране на водната помпа. Газовите уреди имат системи за автозащита и самодиагностика, която гарантира тяхната безупречна работа.

Абсолютно, не! Природният газ не е токсичен и може да бъде смъртоносен само в затворена стая, в която липсва кислород. Дори и в този случай по-скоро липсата на кислород би довела до задушаване, отколкото наличието на природен газ.

Защото природният газ е енергоизточник. За да бъде причинено избухване, трябва да има изтичане на газ в затворено помещение в големи количества, който да се смеси с кислород в определена пропорция. След това тази концентрирана смес трябва да бъде запалена от искра. Такава ситуация е по-скоро хипотетична, защото природният газ е два пъти по-лек от въздуха, издига се максимално нагоре в помещението и “търси” и най-малката пролука, за да излезе навън. Газът в малки количества в затворено помещение не е опасен.

Разработените находища на природен газ ще стигнат на човечеството за минимум 70 години, а изчисленията показват, че след разработване на новооткритите находища, природният газ е осигурен за 200 години напред.

Климатиците, работещи с природен газ, правят възможно целогодишно използване на икономичното гориво за отопление, охлаждане и/или санитарна вода. Уредите са надеждни, лесни за инсталиране и поддръжка. Те са здрави и опазват околната среда – не отделят халогенни флуиди, а и са с по-ниски норми на шум поради липсата на компресор. Тяхната ефективност е доказана навсякъде по света. И не на последно място – те използват енергоизточник, който е най- конкурентен от потребителска гледна точка – природният газ!

Готвенето на природен газ прави възможно да контролираме нивото на топлината и да променяме нейната сила в зависимост от етапа на приготвяне на ястието. Пламъкът е безопасен и може да бъде увеличаван или намаляван моментално. Тъй като произвежда водни пари, докато изгаря, природният газ не изсушава храната, приготвена във фурната. Тя запазва своя вкус и сочност. За да поддържат качеството на природния газ, плотовете на готварските печки са подобрени, като се използват много съвременни технологии.

Чрез програматор и термостат може да се контролира температурата на помещенията за всеки час в денонощието.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Не се колебайте да се свържете с нас.